Založení Historického spolku městečka Kvasice

V roce 2019 vznikla nezávislá aktivita k obnovení křížové cesty v Kvasicích.

I přes pandemii koronaviru jsme pokračovali v historickém bádání, zjišťování majetkoprávních poměrů a na základě objevených skutečností následně zahájili jednání s dotčenými organizacemi a úřady a pracovníky památkové péče. Akce byla od počátku podporována starosty obcí Kvasice Dušanem Odehnalem, Nové Dědiny Romanem Poláškem, Sulimova Zdeňkem Dvořákem i tehdejším farářem Markem Jaroszem. Významnou pro nás byla odborná pomoc pracovníků Národního památkového úřadu Kroměříž, kteří provedli průzkum v terénu i zachráněných fragmentů zastavení a figurální sochařské výzdoby samotné Golgoty. Ze stejného důvodu očekáváme v nejbližších dnech návštěvu Aleny Pospíšilové, vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje, které podáním podnětu na Ministerstvo kultury zahájí proces zápisu celého souboru naší křížové cesty do seznamu nemovitých památek České republiky.

O historické a umělecké hodnotě této regionální památky není pochyb. Navíc byly odkryty nové skutečnosti, které to potvrzují.

Křížová cesta je lokalizována jednak po pravé straně silnice směrem k Novému Dvoru a Nové Dědině, kde je celkem deset zastavení. V lesíčku přes silnici jsou čtyři zastavení a sousoší tří křížů Golgoty, které je poškozeno nejvíce a jeho figurální sochařská výzdoba je demontována a vandalstvím vážně poškozena. Paradoxem je, že k postupnému ničení docházelo až po roce 1989. Oprava této části bude velmi náročná a nákladná. Ze čtrnácti zastavení křížové cesty jsou čtyři zcela demontovány a spolu s torzy dvou kamenných a dvou kovových soch Golgoty jsou uloženy v depozitu. Poničené části celého souboru byly v minulosti zachráněny díky prozíravosti našeho občana Karla Štanglici.

Současná podoba křížové cesty pochází z roku 1883, jak je doloženo reversem hraběnky Leopoldiny Thun – Hohenstein. Litinové reliéfy jednotlivých zastavení byly zhotoveny v Salmovských železárnách a slévárnách v Blansku podle návrhu významného rakousko-německého sochaře Antona Dominika Fernkorna. Ještě starší reversní listina ke křížové cestě je z roku 1858, kterou zanechala hraběnka Karolina Lamberková. Obě šlechtičny odkazují ve zmíněných reversech psaných starobylým německým písmem (přeloženo odborníky) na uchování křížové cesty na tomto místě. Všem následujícím majitelům ukládají povinnost jejího udržování nebo případně postavení nové, pokud by došlo k jejímu zničení. Určitě vycházely ze zkušeností, neboť i v minulosti byla křížová cesta ničena vandaly, jak dokládají historické prameny.

Dosud neobjasněnou otázkou zůstává, zda je nynější podoba v pořadí druhou nebo již třetí křížovou cestou na tomto místě, zřízenou vždy majiteli kvasického panství. Nejstarší křížovou cestu tvořilo sedm kamenných kapliček a byla zřízena za majitelů z rodu Rottálů (17. příp. začátek 18. století). O původu této křížové cesty bylo napsáno jednak v minulých číslech Kvasických novin a je také popsaná v nově vyšlé knize o městečku Kvasice. Byla shodná s kapličkami, které zůstaly ještě v nedalekých Napajedlích. Zcela náhodně byly objeveny skryté malby z předcházející křížové cesty, které dle popisu měly být umístěny údajně na dřevěných sloupech. Tento objev jsme konzultovali s odbornými pracovníky památkové péče. Je zřejmé, že obnova křížové cesty jako nemovité kulturní památky bude vyžadovat odborný restaurátorský přístup.

Celý soubor křížové cesty leží na pozemcích Ředitelství silnic Zlínského kraje a Lesů České republiky. Je ve vlastnictví státem řízených organizací, takže jde o památku státní nikoliv církevní. V minulosti do roku 1945 patřila majitelům kvasického panství, kteří byli odsunuti na základě Benešových dekretů.

A dostáváme se k založení Historického spolku městečka Kvasice, které se uskutečnilo v zasedací místnosti obce Kvasice dne 8. listopadu 2021. Na programu bylo odsouhlasení Stanov spolku a zvolení členů výboru (Květa Koutňáková, Václav Dosoudil, Petr Klapil, Josef Papež a Jaroslav Ševčík). Účetní spolku byla jmenována paní Libuše Staňková.

Ustavení spolku bylo nutné pro zahájení obnovy křížové cesty, protože spolek bude moci žádat o dotace. Ustavující schůze se zúčastnilo celkem 13 členů včetně ředitele naší školy Františka Látala a pana učitele Jiřího Machovského, který mimo jiné vyučuje dějepis a vede historický kroužek. Jednání byla přítomna rovněž předsedkyně kulturní komise a zastupitelka obce paní Jana Koželová, neboť se očekává oboustranná spolupráce.

O členství následně požádalo několik dalších spoluobčanů včetně pana starosty Dušana Odehnala, který byl v době založení spolku nemocen. Pevně věříme, že se členská základna rozroste o další členy a podporovatele. Členské přihlášky budou k dispozici u jednotlivých členů rady nebo po domluvě se starosty na obcích.

Historický spolek městečka Kvasice se v současné době zaměřuje prioritně na obnovu křížové cesty, ale jeho působnost hodláme rozšířit na veškeré památky v regionu Kvasic a dále na osvětovou a přednáškovou činnost. I v rámci projektu „Křížová cesta“ bude naší snahou ve spolupráci s obcí zkulturnění celé lokality. Jednou z možností je i vytvoření nové vycházkové cesty a odpočinkové zóny pro občany i žáky (výuka v přírodě). V nejbližší době by u křížové cesty měla být umístěna informační tabule pro turisty.

Kvasice mají a budou mít co nabídnout. Navíc z vrcholu Kalvárie je jeden z nejkrásnějších pohledů nejen na naše městečko.

Květa Koutňáková a Jaroslav Ševčík

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting